• Bizi Arayın
  0(312) 434 04 27

 • Bize Yazın
  bilgi@yukseliskariyer.com.tr

YÜKSELİŞ KARİYER REHBERLİĞİ

2002’den bu yana Ankara’da kurum bünyesinde yer alan kaliteli eğitim vermeyi ilke edinen, profesyonel, tecrübe sahibi olan dinamik ve güçlü kadrosuyla birlikte KPSS A (KPSS Alan), Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, Eğitim Bilimleri, İcra Müdür ve Müdür yardımcılığı, Kaymakamlık, KPSS B, DGS, ALES ve Kurum sınavlarına yönelik kaliteli eğitim veren KPSS kursudur.

KURSLARIMIZ


Deneyimli ve dinamik kadrosu ile sınav müfredatına uygun, değişiklikleri sizler adına takip eden Yükseliş Kariyer Rehberliği ailesi olarak siz memur ve hâkim adaylarına sunmuş olduğumuz KPSS A, Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, KPSS B, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı ve kamu kurum sınavlarına hazırlık programlarımız ile ilgili detaylı bilgiler buradan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİMKADROMUZ • 12 Şub 2019

  TEDAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak

  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünden:

  MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından, 8. dereceli 10 (on) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

  I - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

  (1) ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 75 (yetmiş beş) ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 (iki yüz) kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla

  olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır).

  (2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı olan genel şartları taşımak.

  (3) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir).

  (4) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.

  (5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

  (6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

  (7) TEDAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.

  (8) Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde "II-SINAV BAŞVURUSU"

  bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

  II - SINAV BAŞVURUSU

  (1) Giriş sınavına katılmak için başvurular 15/02/2019 tarihinde başlayacak olup,

  15/03/2019 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.

  (2) Başvurular, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) yayımlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte "TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Kat: 13 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA" adresine şahsen veya posta ile yapılabilir.

  (3) Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  III - BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

  (1) Başvuru Formu (www.tedas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün yazılı

  tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır).

  (2) KPSS Sonuç Belgesi.

  (3) Başvuru tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce çekilmiş 2 (iki) adet renkli vesikalık fotoğraf.

  (4) Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin, ilgili merci tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı suretleri (Diploma veya bitirme belgesinin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir).

  (5) Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  IV - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

  (1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 22/03/2019 tarihinde www.tedas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

  (2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı "Adaylık Belgeleri" 09/04/2019-21/04/2019 tarihleri arasında "TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Kat: 13 Balgat-Çankaya /ANKARA" adresinde adaylara şahsen elden teslim edilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, Adaylık Belgelerini yazılı sınav tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir.

  (3) Adaylar giriş sınavına, TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek fotoğraflı "Adaylık Belgesi" ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaporttan herhangi birini sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir.

  V - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

  (1) Hukuk;

  a) Anayasa Hukuku,

  b) Ceza Hukuku (Ceza Kanununun Genel Hükümler başlıklı 1'inci kitabı ile zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma cürümleri),

  c) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

  ç) Borçlar Hukuku (Borçlar Kanununun Genel Hükümler kısmı ile Kira, Hizmet, Eser ve Kefalet Sözleşmeleri),

  d) Ticaret Hukuku (Ticaret Kanununun başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1'inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3'üncü kitapları),

  e) İş Hukuku.

  (2) İktisat;

  a) İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

  (3) Maliye;

  a) Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gelirleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

  (4) Muhasebe;

  a) Genel muhasebe,

  b) Bilanço analizi ve teknikleri,

  c) Ticari hesap.

  (5) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

  VI - YAZILI SINAVIN TARİHİ VE YERİ

  (1) Yazılı Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (ANKÜSEM) 21/04/2019 Pazar günü 10:00 - 12.30 saatleri arasında (150 dakika) tek oturum halinde, Ankara'da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

  (2) Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer "Adaylık Belgesinde" belirtilecektir.

  VII - SINAVIN ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV SONUCUNA İTİRAZ

  (1) Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

  (2) Yazılı sınav çoktan seçmeli (5 seçenekli) test usulünde yapılacaktır.

  (3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

  (4) Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.

  (5) Yazılı sınavda, her bir sınav konu grubundan 25'er adet olmak üzere toplam 125 adet soru sorulacaktır.

  (6) Yazılı sınav puanının tespitinde; alan bilgisi puanı %90, yabancı dil puanı ise %10 olarak ağırlıklandırılır.

  (7) Yazılı sınav sonucunda adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanarak başarı sırasına konulur. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puanın altında olmamak koşuluyla sözlü sınava, en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 20 (yirmi) aday çağrılacaktır.

  (8) Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 20'nci aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  (9) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, www.tedas.gov.tr internet adresinden ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

  (10) Sözlü sınav, yazılı sınav konu gruplarından yapılır. Sözlü sınavda ayrıca, adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

  (11) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 (yetmiş) puandan az olmaması şarttır.

  (12) Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

  (13) Giriş sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa (başarı gösterenlerin sayısı 10 kişiden fazla olursa) giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yazılı sınav notu üstün olana sıralamada öncelik verilir.

  (14) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaklardır. Bu süre bittikten sonra gelen itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilip ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilanından, sözlü sınava itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde bir dilekçeyle TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 15 (on beş) gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  (15) Giriş sınavını kazanan adayların listesi www.tedas.gov.tr internet adresinden ilan edilir ve ayrıca kendilerine gerekli tebligat yapılır.

  (16) Sınavla ilgili olarak (0312) 215 53 39 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

 • 30 Oca 2019

  Adalet Bakanlığı naklen 400 icra müdür yardımcısı alacak

  Adalet Bakanlığından:

  1- Bakanlığımızca, icra katipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 400 icra müdür yardımcısı naklen alınacaktır.

  2- Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 10:00'da başlayacak ve 110 dakika sürecektir.

  3- Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  a) İcra katibi kadrosunda 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış olmak, (Aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dahil edilmeyecektir. İlgilinin en geç 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asalet tasdiki onaylanmadığı anlaşılan adaylar yazılı sınavı kazanmış olsa dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.)

  b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

  c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması.

  4- Adaylar başvurularını, 04 - 08 Mart 2019 tarihleri arasında icra katipleri arasından yapılacak icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formu ve ilanın 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen (başvuruda bulunduğu Komisyon tarafından onaylanmış) öğrenim belgesi ile birlikte Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına şahsen yapacaklardır.

  Mahalli Komisyonlar aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) adayın bağlı bulunduğu Komisyona gönderilecektir.

  5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Bakanlığımızca incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste 26 Mart 2019 tarihinde www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  6- Sınavla ilgili bilgilendirme amaçlı sınav uygulama duyurusu 13 Mart 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  7- Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 225,00.-TL (İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 01-12 Nisan 2019 tarihleri arasında yatıracaklar ve www.meb.gov.tr internet adresinden e-başvurularını yapacaklardır.

  8- Engelli adayların, sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru sırasında, engel durumunu icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formunda belirtmesi, ayrıca engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin başvuruya eklemesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yayınlanacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Engelli adaylar engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

  Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

  9- Sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınava girecek aday listesinde olmadığı halde sınav ücretini yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

  Sınavla ilgisi olmayan kişi/kişilerce yatırılan ücret ile sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav e- başvurusunu www.meb.gov.tr internet adresinden yapmayan ve sınavın iptal olması (idare kusuru) durumunda, yatırılan ücretlerin iadesi sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 (dört) hafta sonra tek yanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin adayların T.C kimlik numaraları üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacaktır.

  10- Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmaları ve e-başvuru yapmaları kaydıyla sınav giriş belgesini 25 Nisan 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

  11- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C.kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C.kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ile kabul edilecektir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

  12- Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

  a) Türkçe (10),

  b) Matematik (10),

  c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10),

  d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10),

  e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

  Alan Bilgisi Testi:

  a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),

  b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (15),

  c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8),

  d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9),

  e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

  Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9),

  13- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

  Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.

  Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan= (Doğru Sayısı/ Soru sayısı)*20; Alan Bilgisi Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı)*80; Başarı Puanı= (Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan) + (Alan Bilgisi Puan) formülü kullanılacaktır.

  Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 800 üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

  14- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

  15- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince "Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

  16- Sınav sonuçları 31 Mayıs 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  17- Ayrıca sınav sonuçları www.adalet.gov.tr internet adresinden duyurulacak, kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde "Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız." 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacaktır.

  18- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren en geç 14 Mayıs 2019 tarihine kadar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 12 Haziran 2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

  Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, adres bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  İtirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından incelenecek ve sonuçları Bakanlığımızca ilgililere bildirilecektir.

  19- Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri ve zamanı Bakanlığımız internet adresinden bildirilecektir.

  20- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihai başarı listesindeki sıraya göre kur'a ile yapılacaktır.

  21- Kur'a günü ve yeri Bakanlığımız internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

 • 31 Ara 2018

  Enerji Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  - Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

  Grup

  No

  Puan Türü

  Öğrenim Dalları

  Kontenjan

  Sayısı

  Sınava Katılacak Aday Sayısı

  l.Grup

  KPSSP 1

  Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,

  4

  16

  2.Grup

  KPSSP 34

  Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları,

  3

  12

  3.Grup

  KPSSP 29

  Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi,

  2

  8

  4.Grup

  KPSSP 1

  İnşaat Mühendisliği

  2

  8

  5.Grup

  KPSSP 1

  Makine Mühendisliği

  2

  8

  6.Grup

  KPSSP 1

  Çevre Mühendisi

  2

  8

  7.Grup

  KPSSP 14

  İngilizce İktisat, Ekonomi, Maliye

  1

  4

  8.Grup

  KPSSP 24

  İşletme

  1

  4

  9.Grup

  KPSSP 1

  Enerji Sistemleri Mühendisliği

  1

  4

  10.Grup

  KPSSP 1

  Meteoroloji Mühendisi

  1

  4

  11 .Grup

  KPSSP4

  Hukuk

  1

  4

  Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  - Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

  - Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

  ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

  - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

  - Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1984 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

  - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  - Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

  - Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

  III- SINAV BAŞVURUSU

  Başvurular, 21/01/2019 tarihinde başlayıp 01/02/2019 tarihinde saat 16.00'da sona erecektir.

  Adayların,

  a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "www.enerji.gov.tr" internet adresinde yer alan başvuru formu,

  b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

  c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

  d) İki adet vesikalık fotoğraf,

  e) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "www.enerji.gov.tr" internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

  İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  IV- SINAV TARİHİ VE YERİ

  - Giriş sınavı, 25 Şubat - 08 Mart 2019 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

  - Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "www.enerji.gov.tr" internet adresinde yayınlanacaktır.

  V - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME

  - Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

  - Sözlü sınav adayların;

  a- Adayların mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat, b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d- Genel yetenek ve genel kültürü, e- Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

  VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

  - Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.

  - Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

  - Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

  - Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

  - Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve "http://www.enerji.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır.

  VII - DİĞER HUSUSLAR

  - Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  - Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

  - Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

  - Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  VIII- İTİRAZ:

  - Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Bakanlığın "http://www.enerji.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB'ye yapacaklardır.

  - T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  IX- BİLGİ ALMA

  Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

  Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

  (0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20 / 7232-7306

 • 31 Ara 2018

  Türkiye İs Kurumu 35 İstihdam Uzman Yardımcısı Alacak

  İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel idare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 35 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  Bölüm

  Sayı (Kontenjan)

  KPSS Puan Türü

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri

  10

  KPSSP 40

  İktisat

  10

  KPSSP 15

  Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  6

  KPSSP 30

  Maliye

  4

  KPSSP 20

  Endüstri Mühendisliği

  5

  KPSSP 2

  Toplam

  35

   

  1) Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri

  Sınav Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi - 22 Şubat 2019 Cuma tarihleri arasında

  Sınav Yeri : Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

  2) Giriş Sınavına Başvuru Şartları

  İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

  657 sayılı Oevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

  Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve sonrasında doğanlar)

  Üniversitelerin; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, iktisat, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

  T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak.

  Gerekli şartları taşıyanlardan her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek

  puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı

  puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Birden fazla

  bölüm mezuniyeti olan adaylar sadece bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.

  3) Giriş Sınavına Başvuru Şekli

  « Başvurular; 7 Ocak 2019 Pazartesi ile 18 Ocak 2019 Cuma 23:59 arası (dahil), Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) "Duyurular" bölümünden Online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

  4) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Duyurulması ve Adaylardan İstenecek Belgeler

  Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile teslim edilecek adres, son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak ve sırıav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

  Sınava katılabileceği duyurulmuş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar sınava alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

  5) Giriş Sınavı Şekli ve Konulan

  istihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;

  a) Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci (Endüstri Mühendisliği için aynı maddenin 2 inci) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sınavda (a) bendi elli puan, diğer bentlerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.

  Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınavda komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

  Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek (Endüstri Mühendisliği için 3 yedek) olmak üzere belirlenir.

  Sınav sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav başvuru tarihine kadar geçerlidir.

  Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

  6) Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz

  Adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler, itirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  7) Uzman Yardımcısı Olarak Atanma

  Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanır.

  Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

  a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),

  b) Mal bildirimi,

  c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

  Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.

  Yapılacak sınav sonucunda, yeterli sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, sadece başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir.

  S) Diğer Hususlar

  Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, istihdam Uzmanlığına atanması ve istihdam Uzmanları ile istihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye iş Kurumu istihdam Uzmanlığı Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

  istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olmaları halinde ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.

  9) iletişim Bilgileri

  Adres : Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

  internet adresi : www.iskur.gov.tr E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

 • 31 Ara 2018

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacak

  Kültür ve Turizm Bakanlığından:

  YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI YTB UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

  I. GENEL BİLGİLER

  (1) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ellibirinci bölümü ve 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 7 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  (2) Yapılacak yarışma sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami YTB uzman yardımcısı sayısı 7'dir.

  (3) Yarışma sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

  (4) Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 07 Ocak-25 Ocak 2019 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.

  (5) Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  (6) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği" ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

  (7) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC +03:00) göre belirlenmiştir.

  (8) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlık ile temasa geçilmesi mümkündür.

  Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

  Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE

  E-posta: sinav@ytb.gov.tr

  Tel: +90 312 218 41 55/56

  II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

  (1) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 ve sonraki tarihte doğanlar),

  c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların 15 Mart 2019 tarihine kadar denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adaylar eleme sınavında başarılı olsalar dahi yazılı sınava alınmazlar.)

  Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

   

  Fakülte

  Bölümler

  1

  Hukuk Fakültesi

  İktisat Fakültesi

  İşletme Fakültesi

  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

  (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

  2

  Diğer Fakülteler

  Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin birinden mezun olmak.

  Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İstatistik, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye İlahiyat ve Uluslararası İlahiyat

  ç) Almanca, Arapça, Danca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

  İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

  İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Danca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması almış olmak veya

  İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak.

  III. BAŞVURULARIN YAPILMASI

  (1) Eleme sınavı başvuruları 07 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

  a) İş talep formu.

  b) T.C. kimlik numarası beyanı.

  c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi)

  ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurtdışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge.

  d) Adli sicil beyanı.

  e) Yazılı özgeçmiş.

  f) Vesikalık fotoğraf.

  g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

  ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi.

  h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.

  (2) Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın Sınava Katılım Şartları başlıklı II. bölümünün 1. maddesinde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

  IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGUNLANMASI

  (1) Yarışma sınavı eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

  (2) Eleme Sınavı

  a) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar eleme sınavında katılacaktır.

  b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda her soru 1,25 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır;

  - Genel Kültür

  - Genel Yetenek

  - Anayasa ve idare Hukuku

  - Uluslararası İlişkiler

  - Sosyoloji

  - Makro iktisat

  - Başkanlık görev alanı

  c) Eleme Sınavı, 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

  ç) Eleme sınavı sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden altmış (60) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (7) yirmi katı olan 140 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) yazılı sınava girmeye hak kazanır.

  (3) Yazılı Sınav

  (1) Yazılı sınav Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte Eleme Sınavında belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir geliştirebilme vb. özelliklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

  (2) Yazılı sınav sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (7) dört katı olan 28 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

  (4) Sözlü Sınav

  (1) Sözlü sınav adayların,

  a) Bu İlanın "Sınavın Aşamaları ve Uygulanması" başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

  (2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

  V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

  (1) Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

  (2) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık

  internet sitesinde ilan edilecektir.

 • 31 Ara 2018

  Genelkurmay Başkanlığı 10 silahlı kuvvetler uzman yardımcısı alacak

  GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

  SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR

  1. GENEL :

  Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargahına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 8'inci dereceden kadrolara atanmak üzere, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 10 (on) Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Temin edilecek personel meslek yaşantısı boyunca Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacaktır.

  2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

  b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

  c. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar),

  ç. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 27-28 Mayıs 2017 veya 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP7, KPSSP18 puan türlerinden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,

  e. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılmış yabancı dil sınavlarından, İngilizce veya Fransızca alanlarının en az birinden, son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 puan almış olmak (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak) .

  f. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul edilen adaylardan, başvurdukları kadro sayısının dört katı aday içinde bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.),

  g. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),

  ğ. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

  h. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

  ı. Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak,

  i. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamaktır.

  3. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :

  a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 28 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

  NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

  b. 15 Mart 2019 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

  c. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.

  ç. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

  (1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak)(Forma ulaşmak için tıklayınız. !)

  (2) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

  (3) Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ve meslekleri, ilk orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C kimlik numarasının iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,

  (4) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

  (5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

  d. Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı alım kontenjanı ve nitelikleri ile öğrenim ile ilgili nitelik açıklaması aşağıdadır.

  S.NO.

  UNVANI

  SINIFI

  KADRO DERECESİ

  ALINACAK PERSONEL SAYISI *

  KPSS PUAN TÜRÜ

  ATAMADA TERCİH EDİLECEK İL

  ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

  ÖĞRENİM NİTELİĞİ

  DİL PUANI

  1

  Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı

  GİH

  8

  2

  KPSS P7

  Ankara

  Hukuk Fakültesi lisans

  programından mezun olmak.

  ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce veya Fransızca) en az 80 puan almış olmak.(veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak)

  2

  Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı

  GİH

  8

  6

  KPSS P7

  Ankara

  Uluslararası İlişkiler,

  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans

  programlarından mezun olmak.

  ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce veya Fransızca) en az 80 puan almış olmak. (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak)

  3

  Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı

  GİH

  8

  2

  KPSS P18

  Ankara

  İşletme lisans programından mezun olmak.

  ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce veya Fransızca) en az 80 puan almış olmak. (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak)

  NOT: (*) Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

  e. Sözlü için çağırma işlemi, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar olacaktır.)

  f. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

  g. Başvuruları uygun olan adaylar giriş sınavları kapsamında; sözlü sınava tabi tutulacaktır. Başarılı olan asil/yedek adaylar, yetkili hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

  4. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI :

  a. Ön Başvurusu kabul edilen adaylardan kontenjanın 4 (Dört) katı kadarı, KPSS puanlarına göre sözlü sınava çağırılacaktır.

  b. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

  (1) TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi,

  (2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  (3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  (4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  (5) Genel yetenek ve genel kültürü,

  (6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

  c. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

  5. DEĞERLENDİRME VE İLAN :

  a. Sınav baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Sözlü sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir.

  b. Değerlendirme neticesinde 10 asil ve 5 yedek aday belirlenecektir.

  c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

  6. SINAV YERİ VE TARİHİ :

  a. Sözlü sınav zamanı ve yeri bilahare bildirilecektir.

  İletişim Bilgileri_________ :

  Telefon No. (0 312) 562 05 43

  Belgegeçer (Faks) No. : (0 312) 319 43 67

  Posta Adresi : MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Cad.

  P.K.06620 Cebeci/ANKARA

  FAALİYET TAKVİMİ

  S.No.

  Faaliyet

  Tarih

  1

  Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

  28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019

  (Saat 17.00'a kadar.)

  2

  Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması

  15 Mart 2019'dan sonra

  3

  Sınavların icrası (Mülakat)

  https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben Yayımlanacaktır.

  4

  Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)

  https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben Yayımlanacaktır.

   

YÜKSELİŞYAYINLARI


Genel Kültür - Genel Yetenek Seti

Alan Bilgisi Kitapları Seti

Alan Bilgisi 10 Çözümlü Deneme Seti