• Bizi Arayın
  0(312) 434 04 27

 • Bize Yazın
  bilgi@yukseliskariyer.com.tr

YÜKSELİŞ KARİYER REHBERLİĞİ

2002’den bu yana Ankara’da kurum bünyesinde yer alan kaliteli eğitim vermeyi ilke edinen, profesyonel, tecrübe sahibi olan dinamik ve güçlü kadrosuyla birlikte KPSS A (KPSS Alan), Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, Eğitim Bilimleri, İcra Müdür ve Müdür yardımcılığı, Kaymakamlık, KPSS B, DGS, ALES ve Kurum sınavlarına yönelik kaliteli eğitim veren KPSS kursudur.

KURSLARIMIZ


Deneyimli ve dinamik kadrosu ile sınav müfredatına uygun, değişiklikleri sizler adına takip eden Yükseliş Kariyer Rehberliği ailesi olarak siz memur ve hâkim adaylarına sunmuş olduğumuz KPSS A, Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, KPSS B, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı ve kamu kurum sınavlarına hazırlık programlarımız ile ilgili detaylı bilgiler buradan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİMKADROMUZ • 11 Ağu 2018

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 Uzman Yardımcısı Alacak

  " 1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı:

  Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır."

  "2- Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

  b) 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,"


  KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GlRlŞ SINAV İLANI

  1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı:

  Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir.

  Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  GRUBU

  ALINACAK

  UZMAN

  YARDIMCISI

  SAYISI

  SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

  KPSS PUAN TÜRLERİ

  Hukuk

  15

  300

  KPSSP-4

  Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme

  10

  200

  KPSSP-33 veya KPSSP-38 (Her iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır

  Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

  10

  200

  KPSSP-3

  2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

  Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

  b) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,

  c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

  1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

  2) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),

  3) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için).

  ç) Son beş yıl içinde YDS'den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan 70 yetmiş veya daha yukarı puan almış olmak.

  d) 2018 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

  3 - Sınav konuları:

  3.1. Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

  3.1.1. Ortak Konular

  - Genel Kültür (% 15),

  - Genel Yetenek (% 15),

  - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20)

  3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi

  Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku ve idari yargılama hukuku, Ceza hukuku, Medeni hukuk, Ticaret hukuku, Borçlar hukuku (% 50).

  Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku, Mikro ve makro iktisat, İktisat politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat, Kamu maliyesi, Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası, Personel yönetimi, Uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, Türk dış politikası, siyasi tarih (% 50).

  Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme (% 50).

  3.2. Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

  4 - Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı:

  Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav sonuçları Kurumun ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin internet sitesinde ilan edilecektir.

  Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

  5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

  Sınav başvuruları 10/09/2018 - 21/09/2018 tarihleri arasında Kurumumuz internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru süresi saat 17.30'dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  İstenilen belgeler:

  a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır).

  b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

  c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

  ç) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği.

  d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

  Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

  6 - Sınav ücretinin yatırılması:

  Sınava giriş ücreti olan 60 TL (AltmışTürklirası), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar tarafından, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nce, (www.ybu.edu.tr) adresinde ilan edilecek tarihler arasında, üniversite tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.

  7- Sınav giriş belgeleri:

  Sınava giriş belgeleri 15/10/2018 tarihinden itibaren www.ybu.edu.tr adresinden veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara adresinden alınabilecektir.

  8 - Sınav tarihi ve yeri:

  Yazılı sınav 20/10/2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Milli İrade ve 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

  9 - Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler

  Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen başvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri ile fotoğraf ve aday hakkında kendisinden bilgi alınabilecek en az 2 kişinin adı soyadı, unvanı ve iletişim bilgilerini, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrası gereği "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması" işleme şartı doğrultusunda;

  Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,

  İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

  Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

  Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti

  amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan başvuru belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve sözleşme imzalanmış olup, sınav başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kurumumuz adına veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından işlenecektir.

  Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

  Adaylar, Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.

  10- Diğer Hususlar:

  Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

 • 30 Tem 2018

  ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak

  T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

  SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2018-8)

  Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (5) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

  Giriş sınavı sözlü usulü ile 31/08/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

  BÖLÜM

  KONTENJAN

  YABANCI DİL

  DÜZEYİ

  Arapça Öğretmenliği

  1

  Arapça

  B

  Arap Dili ve Edebiyatı

  Mütercim - Tercümanlık (Arapça)

  Almanca Öğretmenliği

  1

  Almanca

  B

  Alman Dili ve Edebiyatı

  Mütercim - Tercümanlık (Almanca)

  Çeviribilim (Almanca)

  Mütercim - Tercümanlık (Rusça)

  1

  Rusça

  B

  Rus Dili ve Edebiyatı

  İstatistik

  1

  İngilizce

  C

  Bankacılık ve Finans

  1

  İngilizce

  A

  I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  A) GENEL ŞARTLAR:

  a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

  b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

  c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

  d) Başkanlığımız Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak.

  B) ÖZEL ŞARTLAR:

  a) Türk Vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye

  hak kazanan adaylar için)

  II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:

  a) Adaylar "Başvuru Formu" nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.

  b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir ;

  1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya

  Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça

  onaylanacaktır.)

  2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,

  3. T.C. kimlik numarası beyanı,

  4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

  5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

  7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi iseniz belge,(yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)

  8. Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dahilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin taahhüt beyanı.

  III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

  Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 13/08/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40'ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60' ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.

  IV- SINAV KONULARI:

  Sözlü sınav adayların;

  a) Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Cevaplar (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekir.

  V- SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

  Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl olarak kazananların listesi belirlenir. Başkanlığımız ihtiyaç ve gerekli görmesi halinde yedek liste belirleyebilir.

  Yedek listede yer alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.

  Sınav sonucu, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektirAyrıca tebligat yapılmaz.

  Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz

  edilebilir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

  VI- ÇALIŞMA ŞEKLİ

  İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

  Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

  İlan olunur.

   
   
 • 26 Tem 2018

  YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı

  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 5 (beş) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

  Alanı

  Kadro Adedi

  Mezun Olunan Alan/Bölüm

  Sınav Türü ve Puanlar

  Hukuk

  4

  Hukuk Fakültesi

  KPSS-P4

  Kamu

  Yönetimi

  1

  Kamu Yönetimi Bölümü

  KPSS-P29

  SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

  2) 2017 yapılan KPSS Lisans(A) grubu sınavı sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanının karşısında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana sahip olmak.

  3) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

  4) 01/01/2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

  5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.

  6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:

  2017 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 27 Ağustos-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden, posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

  Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile eksik ve imzasız belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  a) Kimlik fotokopisi

  b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

  c) KPSS sonuç belgesinin kontrol kodlu bilgisayar çıktısı.

  d) Adayın özgeçmişi.

  SÖZLÜ SINAV:

  Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.

  Sözlü sınavda adaylar,

  a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa Hukuku, İdare

  Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası'nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile

  yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.

  Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 1O'ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

  Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

  SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

  Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

  Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

  Sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.

  UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA

  Sınavda başarılı olan adaylar;

  a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

  b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

  c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını, ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

  sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

  Sınavda başarflı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple' görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ : Telefon : (312) 298 75 68-70-71

  Not 1 : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

 • 19 Tem 2018

  YSK Seçim Müdürü Alım İlanı

  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

  SEÇİM MÜDÜRÜ ALINACAKTIR

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sınıfı, unvanı, sayı ve yeri belirtilen yerlere Seçim Müdürü alınacaktır.

  1 - Başkanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 175 adet seçim müdürü kadrolarına personel alınacaktır.

  2 - Yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 02 Eylül 2018 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve 2 saat sürecektir.

  3 - Başvuranların seçim müdürü olarak atanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 01/01/1983 ve daha sonra olanlar),

  c) Hukuk Fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

  4 - Başvurular, 26 Temmuz - 02 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (Sınavın uygulanması ile ilgili bilgiler, sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar, aday internet erişim şifresinin edinilmesi, itirazlara ilişkin açıklamalar, yatırılan ücretin iade edilmeyeceği vb. bilgiler, sınava başvuruda ÖSYM tarafından internet sayfasında yayımlanacak sınav kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak olup, adaylar tarafından bu kılavuzun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.)

  5 - Sınavda adaylara, 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 60 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

  a) Türkçe (10),

  b) Matematik (10),

  c) Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi (10),

  d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

  Alan Bilgisi Testi:

  a) Anayasa Hukuku (5),

  b) İdare Hukuku (5),

  c) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (3),

  ç) Medeni Hukuk (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünün "Vesayeti Gerektiren Haller" Başlıklı İkinci Ayrımı) (4),

  d) 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4),

  e) 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (4),

  f) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (4),

  g) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu (4),

  ğ) 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanun (4),

  h) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (4),

  ı) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (4),

  i) Kamu Yönetimi (Türkiye'nin İdari Yapısı ve Türkiye'de Mahalli İdareler) (5),

  j) İktisat (Mikro İktisat ve Makro İktisat) (5),

  k) Maliye (Kamu Gelirleri, Bütçe, Vergi Hukuku) (5) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

  6 - Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (175) beş kat fazlası olan 875 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 875'inci aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve yapılacak sözlü sınava çağırılacaklardır. Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun beş katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağrılacaklardır.

  7 - Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav saati, sınava gelirken getirilmesi gereken evrak ve belgeler, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce YSK kurumsal internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

  8 - Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

  9 - Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

  10 - Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

  11 - Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evrak ve belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi YSK internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

  12 - Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılır. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

  13 - Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

  14 - Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

  15 - Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedeklerden atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

  16 - Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

  17 - Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

  Duyurulur

  EK LİSTE

  İL

  İLÇE

  SINIFI

  UNVANI

  SAYI

  ADANA

  POZANTI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ADANA

  YUMURTALIK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ADANA

  FEKE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ADANA

  TUFANBEYLİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ADANA

  ALADAĞ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ADIYAMAN

  GÖLBAŞI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AFYON

  DAZKIRI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AĞRI

  AĞRI MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AĞRI

  DOĞUBEYAZIT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AĞRI

  ELEŞKİRT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AĞRI

  PATNOS

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AĞRI

  DİYADİN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AĞRI

  TAŞLIÇAY

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AĞRI

  TUTAK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  AKSARAY

  ESKİL

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ANKARA

  KALECİK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ANKARA

  ŞEREFLİKOÇHİSAR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ARDAHAN

  GÖLE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ARDAHAN

  HANAK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ARDAHAN

  POSOF

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ARTVİN

  ŞAVŞAT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ARTVİN

  YUSUFELİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BATMAN

  SASON

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BAYBURT

  BAYBURT MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİNGÖL

  GENÇ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİNGÖL

  KARLIOVA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİNGÖL

  KİĞI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİNGÖL

  SOLHAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİTLİS

  BİTLİS MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİTLİS

  TATVAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİTLİS

  GÜROYMAK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİTLİS

  HİZAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BİTLİS

  MUTKİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  BOLU

  GÖYNÜK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ÇANAKKALE

  GÖKÇEADA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ÇORUM

  KARGI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DENİZLİ

  ÇİVRİL

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DENİZLİ

  ÇAMELİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DENİZLİ

  KALE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DİYARBAKIR

  SİLVAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DİYARBAKIR

  ÇERMİK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DİYARBAKIR

  ÇÜNGÜŞ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DİYARBAKIR

  DİCLE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DİYARBAKIR

  EĞİL

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DİYARBAKIR

  HANİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DİYARBAKIR

  KULP

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  DÜZCE

  YIĞILCA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ELAZIĞ

  MADEN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ELAZIĞ

  PALU

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZİNCAN

  KEMAH

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZİNCAN

  REFAHİYE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZİNCAN

  TERCAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZİNCAN

  ÇAYIRLI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZİNCAN

  KEMALİYE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  HINIS

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  HORASAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  PASİNLER

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  İSPİR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  KARAYAZI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  ŞENKAYA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  TEKMAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ERZURUM

  TORTUM

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ESKİŞEHİR

  BEYLİKOVA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  GİRESUN

  ŞEBİNKARAHİSAR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  GİRESUN

  ALUCRA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  GİRESUN

  DERELİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  GÜMÜŞHANE

  KELKİT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  GÜMÜŞHANE

  TORUL

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  GÜMÜŞHANE

  ŞİRAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  HAKKARİ

  ÇUKURCA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  HAKKARİ

  ŞEMDİNLİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  HATAY

  REYHANLI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  HATAY

  ALTINÖZÜ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  HATAY

  HASSA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  HATAY

  YAYLADAĞI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  IĞDIR

  IĞDIR MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  IĞDIR

  ARALIK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  IĞDIR

  TUZLUCA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ISPARTA

  SÜTÇÜLER

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  K.MARAŞ

  AFŞİN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  K.MARAŞ

  PAZARCIK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  K.MARAŞ

  ANDIRIN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  K.MARAŞ

  GÖKSUN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KARAMAN

  ERMENEK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KARAMAN

  SARIVELİLER

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KARS

  SARIKAMIŞ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KARS

  KAĞIZMAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KARS

  ARPAÇAY

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KARS

  DİGOR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KARS

  SELİM

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KASTAMONU

  AZDAVAY

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KASTAMONU

  CİDE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KASTAMONU

  KÜRE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KAYSERİ

  SARIOĞLAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KAYSERİ

  SARIZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KAYSERİ

  YAHYALI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KIRIKKALE

  KESKİN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KIRIKKALE

  DELİCE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KIRIKKALE

  SULAKYURT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KIRKLARELİ

  DEMİRKÖY

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KONYA

  KARAPINAR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KONYA

  HADİM

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KONYA

  YUNAK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KÜTAHYA

  EMET

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  KÜTAHYA

  SİMAV

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MALATYA

  AKÇADAĞ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MALATYA

  ARAPGİR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MALATYA

  DARENDE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MANİSA

  DEMİRCİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MANİSA

  GÖRDES

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MANİSA

  SELENDİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MARDİN

  NUSAYBİN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MARDİN

  DARGEÇİT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MARDİN

  SAVUR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MUŞ

  MUŞ MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MUŞ

  MALAZGİRT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MUŞ

  BULANIK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  MUŞ

  VARTO

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  NEVŞEHİR

  DERİNKUYU

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  NEVŞEHİR

  KOZAKLI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ORDU

  AYBASTI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ORDU

  GÖLKÖY

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ORDU

  MESUDİYE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ORDU

  AKKUŞ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ORDU

  KORGAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  RİZE

  PAZAR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SAMSUN

  LADİK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİİRT

  SİİRT MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİİRT

  PERVARİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİİRT

  ŞİRVAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİNOP

  BOYABAT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİVAS

  DİVRİĞİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİVAS

  GÜRÜN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİVAS

  İMRANLI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİVAS

  KOYULHİSAR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİVAS

  ŞARKIŞLA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  SİVAS

  YILDIZELİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  BİRECİK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  SİVEREK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  AKÇAKALE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  BOZOVA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  CEYLANPINAR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  SURUÇ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  VİRANŞEHİR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  HALFETİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  HARRAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞANLIURFA

  HİLVAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞIRNAK

  ŞIRNAK MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞIRNAK

  CİZRE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞIRNAK

  BEYTÜŞŞEBAP

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  ŞIRNAK

  ULUDERE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TEKİRDAĞ

  ŞARKÖY

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TOKAT

  ARTOVA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TOKAT

  REŞADİYE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TRABZON

  ÇAYKARA

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TUNCELİ

  TUNCELİ MERKEZ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TUNCELİ

  ÇEMİŞGEZEK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TUNCELİ

  PERTEK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TUNCELİ

  MAZGİRT

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TUNCELİ

  NAZIMİYE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TUNCELİ

  OVACIK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  TUNCELİ

  PÜLÜMÜR

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  UŞAK

  EŞME

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  UŞAK

  SİVASLI

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  ERCİŞ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  GEVAŞ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  BAŞKALE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  ÇALDIRAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  ÇATAK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  MURADİYE

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  ÖZALP

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  VAN

  SARAY

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  YOZGAT

  ÇAYIRALAN

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  YOZGAT

  ÇEKEREK

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

  YOZGAT

  ŞEFAATLİ

  GİH

  SEÇİM MÜDÜRÜ

  1

       

  GENEL TOPLAM

  175

 • 18 Tem 2018

  Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı

  Kontrolör Yardımcısı Giriş Sınavı İlanı

   

   

  TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

  Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 8 (Sekiz) Kontrolör Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

  I- GENEL BİLGİLER:

  1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.
  2. Yazılı sınav 18.08.2018 günü saat 09.30'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler-ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00'da sınav salonuna alınacaklardır.
  3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Kontrolör Yardımcısı sayısının dört katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.)
  4. Adaylar yazılı sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontu veya çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.
  5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

  II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

  c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

   

  d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

  e) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Kontrolörlük mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),

  f) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

  g) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

  h) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (18.08.1988 tarihinden sonra doğanlar)

  ı) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

  i) Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,

  j) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2017 yılı KPSS sonuçlarına göre, KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

  III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

  I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

  A) Kooperatifçilik

  B) Ekonomi

  a) Genel Ekonomi

  b) Ekonomik Doktrinler

  c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

  d) Milli Gelir

  e) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Teşekküller

  f) İşletme Ekonomisi

  C) Hukuk

  a) Anayasa

  b) Kooperatifler Hukuku

  c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

  d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

  e) Türk Ticaret Hukuku

  f) İş Hukuku

   

  g) İcra -İflas Hukuku

  h) Türk Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine İşlenen Suçlar)

  ı) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların Açılması, Takibi Ve Resmi EvrakaAit Hükümler)

  i) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev, Yetki ve Kovuşturmaya Ait Hükümler)

  D) Muhasebe

  a) Genel Muhasebe

  b) Şirketler Muhasebesi

  c) Maliyet Muhasebesi

  d) Bilanço Analizi

  E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, İskonto, Cari Hesap Konuları)

  F) Yabancı Dil ( İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)

  II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

  III) Başarının tespiti:

  Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

  IV- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

  Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, Başvuru Formunda istenilen diğer belgelerle beraber Genel Müdürlüğümüze veya adresleri verilen Bölge Birliklerimizden birine şahsen yapabileceklerdir.

  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti, (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

  b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

  c) 4,5x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

  d) 2017 yılı KPSS sonuç belgesi çıktısı (Sonuç belgesi üzerindeki Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)

  e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/ı maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

  f) Adayın kendisi tarafından e-devlet şifresi ile UYAP'tan, hakkında açılmış dava olup olmadığına dair döküm

  Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Başvuru Merkezlerinde yaptırabileceklerdir.

  17.07.2018 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru03.08.2018 günü saat 18.00'a kadardır.

  Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 160 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

  Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 13.08.2018 tarihinde yayınlanacaktır.

  Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına ait (TAREKSAV) ait 0626-53275801-5001 nolu hesaba (IBAN Numarası TR27 0001 0006 2653 2758 01 5001) yatırılacaktır. Sınav ücretini 18.08.2018 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu veya çıktısını sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların belgelerinin sahte olması veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  Sınav sonuçları www.tarimkredi.org.tr internet adresinde yayınlanarak ilan edilecektir.

  Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 (Beş) yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

 • 16 Tem 2018

  Savunma Sanayii Müsteşarlığı 60 Sözleşmeli Personel Alımı

  Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

  ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

  A. Genel

  3238 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 23 (yirmi üç) Proje Mühendisi, 28 (yirmi sekiz) Proje Asistanı ve 9 (dokuz) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 60 (altmış) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

  1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

  Tablo 1

  ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

  KONTENJAN

  ADEDİ

  MÜLAKATA

  ÇAĞIRILACAK

  KİŞİ SAYISI

  KPSS ŞARTI

  YDS ŞARTI

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

  7

  35

  P(1) PUAN

  TÜRÜNDEN

  EN AZ 70 PUAN

  İNGİLİZCE ALANINDA

  EN AZ C SEVİYESİ

  (EN AZ 70 PUAN)

  Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği

  5

  25

  Endüstri Mühendisliği

  4

  20

  Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

  3

  15

  Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği

  2

  10

  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  1

  5

  Gemi İnşaat (ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği/

  Gemi Makineleri Mühendisliği

  1

  5

  TOPLAM

  23

  115

     

  2. PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN

  Tablo 2

  ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

  KONTENJAN

  ADEDİ

  MÜLAKATA

  ÇAĞIRILACAK

  KİŞİ SAYISI

  KPSS ŞARTI

  YDS ŞARTI

  En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri

  28

  140

  P(1) PUAN

  TÜRÜNDEN

  EN AZ 65 PUAN

  İNGİLİZCE ALANINDA

  EN AZ D SEVİYESİ

  (EN AZ 60 PUAN)

  3. YÖNETİCİ ASİSTANI POZİSYONU İÇİN

  Tablo 3

  ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

  KONTENJAN

  ADEDİ

  MÜLAKATA

  ÇAĞIRILACAK

  KİŞİ SAYISI

  KPSS ŞARTI

  YDS ŞARTI

  En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri

  9

  45

  P(3) PUAN

  TÜRÜNDEN

  EN AZ 60 PUAN

  İNGİLİZCE ALANINDA

  EN AZ E SEVİYESİ

  (EN AZ 50 PUAN)

  B. Sınav Başvuru Şartları

  1. Genel Şartlar:

  Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları,

  Sınava başvuruda bulunacak adayların, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,

  gerekmektedir.

  2. Özel Şartlar:

  a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

  (1) Üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

  (2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

  (3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

  gerekmektedir.

  (4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

  b. Proje Asistanı için;

  (1) Üniversitelerin Tablo 2'de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

  (2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmaları,

  (3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

  gerekmektedir.

  (4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

  c. Yönetici Asistanı için;

  (1) Üniversitelerin Tablo 3'te belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

  (2) Tablo 3'te belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,

  (3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

  gerekmektedir.

  (4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

  C. Başvuruda İstenen Belgeler

  (1) Adaylar başvurularını; 3 Eylül - 18 Eylül 2018 tarihleri arasında Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2018, Salı günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

  (2)

  a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).

  b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

  c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

  d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

  e) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

  f) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

  Ç. Sınav Çağrısı

  (1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

  (2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

  D. Sınav

  Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

  E. Değerlendirme ve Atama

  (1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

  (2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

  (3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

  (4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek adaylar belirlenebilecektir.

  (5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.

  (6) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  (7) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı'nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir.

  (8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

  F. Bilgi Alma

  (1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Daire Başkanlığı'nın (312) 411 96 85, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

 • 16 Tem 2018

  Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alımı

  KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 662 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.

  Başvuru yeri ve başvuru tarihleri:

  Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr) yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 10 -16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye göndereceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

  Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylara ilişkin duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır.

  KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

  Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

  Adayların tercih işlemleri için Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 • 6 Tem 2018

  İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı

  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  TAŞRA TEŞKİLATI VALİLİK, KAYMAKAMLIK, İL VE İLÇE NÜFUS BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) BÜRO

  PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1117 adet sözleşmeli "Büro Personeli" pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır.

  A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak "Büro Personeli" pozisyonlarının illere

  göre dağılım tablosu

  Ek-1

   

  ÖĞRENİM DÜZEYİ

  657-4/B MADDESİNE GÖRE

  İLİ

  LİSANS (4 YILLIK)

  ÖN LİSANS (2 YILLIK)

  SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI

  ADANA

  -

  8

  8

  ADIYAMAN

  1

  3

  4

  AFYONKARAHİSAR

  -

  8

  8

  AĞRI

  -

  5

  5

  AKSARAY

  1

  3

  4

  AMASYA

  -

  4

  4

  ANKARA

  10

  50

  60

  ANTALYA

  5

  30

  35

  ARDAHAN

  -

  4

  4

  ARTVİN

  1

  6

  7

  AYDIN

  2

  7

  9

  BALIKESİR

  3

  10

  13

  BARTIN

  1

  2

  3

  BATMAN

  1

  12

  13

  BAYBURT

  -

  1

  1

  BİLECİK

  -

  3

  3

  BİNGÖL

  1

  5

  6

  BİTLİS

  1

  5

  6

  BOLU

  -

  2

  2

  BURDUR

  -

  2

  2

  BURSA

  8

  32

  40

  ÇANAKKALE

  -

  5

  5

  ÇANKIRI

  1

  2

  3

  ÇORUM

  -

  8

  8

  DENİZLİ

  3

  10

  13

  DİYARBAKIR

  5

  20

  25

  DÜZCE

  -

  3

  3

  EDİRNE

  -

  10

  10

  ELAZIĞ

  -

  3

  3

  ERZİNCAN

  -

  3

  3

  ERZURUM

  4

  11

  15

  ESKİŞEHİR

  -

  8

  8

  GAZİANTEP

  5

  33

  38

  GİRESUN

  -

  5

  5

  GÜMÜŞHANE

  -

  5

  5

  HAKKARİ

  3

  3

  6

  HATAY

  6

  14

  20

  IĞDIR

  -

  4

  4

  ISPARTA

  1

  4

  5

  İSTANBUL

  20

  175

  195

  İZMİR

  8

  56

  64

  KAHRAMANMARAŞ

  2

  12

  14

  KARABÜK

  -

  2

  2

  KARAMAN

  1

  2

  3

  KARS

  -

  3

  3

  KASTAMONU

  -

  7

  7

  KAYSERİ

  2

  12

  14

  KIRIKKALE

  1

  2

  3

  KIRKLARELİ

  3

  12

  15

  KIRŞEHİR

  -

  2

  2

  KİLİS

  -

  5

  5

  KOCAELİ

  4

  27

  31

  KONYA

  6

  23

  29

  KÜTAHYA

  -

  3

  3

  MALATYA

  2

  3

  5

  MANİSA

  2

  8

  10

  MARDİN

  3

  9

  12

  MERSİN

  6

  22

  28

  MUĞLA

  1

  9

  10

  MUŞ

  -

  3

  3

  NEVŞEHİR

  -

  2

  2

  NİĞDE

  -

  4

  4

  ORDU

  2

  8

  10

  OSMANİYE

  -

  3

  3

  RİZE

  -

  6

  6

  SAKARYA

  2

  19

  21

  SAMSUN

  1

  9

  10

  SİİRT

  2

  3

  5

  SİNOP

  2

  2

  4

  SİVAS

  2

  12

  14

  ŞANLIURFA

  5

  41

  46

  ŞIRNAK

  2

  12

  14

  TEKİRDAĞ

  2

  8

  10

  TOKAT

  1

  9

  10

  TRABZON

  1

  19

  20

  TUNCELİ

  3

  7

  10

  UŞAK

  -

  6

  6

  VAN

  10

  27

  37

  YALOVA

  1

  3

  4

  YOZGAT

  -

  2

  2

  ZONGULDAK

  -

  5

  5

  TOPLAM

  160

  957

  1117

  B) İL GRUPLARINA GÖRE BÖLGESEL GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİNE AİT

  TABLO

  Ek-2

  SIRA NO

  İLLER

  BÖLGESEL GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERİ

  1. grup

  Amasya, Ankara, Bilecik, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri,

  Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Yozgat

  ANKARA

  2. grup

  Bartın, Bolu, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

  İSTANBUL

  3. grup

  Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bursa,

  Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa,

  Muğla, Uşak

  İZMİR

  4. grup

  Adana, Aksaray, Antalya, Burdur, Gaziantep,

  Hatay, Isparta, Karaman, Kilis, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye

  ANTALYA

  5. grup

  Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon

  TRABZON

  6. grup

  Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak

  DİYARBAKIR

  7. grup

  Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Sivas, Tunceli, Van

  ERZURUM

  C) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

  UNVANI

  SAYISI

  BRÜT ÜCRET

  Büro Personeli

  1117

  2,439 TL

  * Yukarıda belirtilen sözleşmeli büro personeli brüt ücretleri 2018 yılına aittir. Her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

  Ç) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

  2- En az ön lisans mezunu olmak,

  3- 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.198 3 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

  4- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

  5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

  D) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

  1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na ya da "2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların ( www.turkiye.gov.trhesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

  3- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla ile ve/veya pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

  4- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "B aşvuru Formunu Onayla" butonuna bastıklarında ekrana "Tamam" ve "İptal" butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar "Tamam" butonuna basacaklardır. "Tamam" butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. "Tamam" butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 20 Temmuz 2018 tarihi saat: 17:30'a kadar "İptal" butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

  5- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Fo rmunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

  6- Giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

  7- Adaylara ait başvuru belgelerini teslim alan iller; adayların iş talep formunda tercih ettikleri il valiliğine, lisans ve ön lisans ayrı olmak üzere düzenleyecekleri isim listeleri (bildirimde bulunan il adı, sıra no, başvuru no, adayın tercih ettiği il, T.C. kimlik no, adayın fotoğrafı, adı, soyadı, baba adı, KPSS puan yılı, KPSS puanı) ile birlikte adaylara ait başvuru belgelerini evrak teslim süresi bitiminden itibaren en geç 03 Ağustos 2018 tarihine kadar göndereceklerdir.

  8- Adaylara ait başvuru belgelerini teslim alan iller tarafından düzenlenen fotoğraflı isim listeleri 01-02 Ağustos 2018 tarihleri içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne excel formatında elektronik ortamda gönderilecektir.

  9- Adayların tercihte bulundukları valilik il yazı işleri müdürlükleri ise diğer illerden kendilerini tercih eden adayların başvuru belgelerini kontrol ederek, ilgili valilikler ile koordineyi sağlayarak var ise başvuru belgelerindeki eksikliklerin tamamlatılmasından, kendilerine intikal eden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarının adayların ikamet ettiği il valiliklerine göndererek sonuçlandırılmasından sorumludurlar.

  10- Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgelerinin bir veya bir kaçını belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

  11- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

  12- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  E) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

  1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

  2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

  3) http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan "Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları"na uygun olarak çekilen fotoğraf CD'si.

  4) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

  5) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı Hizmet Belgesi,

  6) Bakanlığımız www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

  Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD'sini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri bölümü, adayın nüfus cüzdanı ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.

  Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen belgeleri Bakanlığımız resmi internet sitesinde duyurulacak tarihler ve saatler arasında bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

  F) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

  Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız ( www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

  G) SINAV YERİ

  Giriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

  Ğ) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Müracaatlar tamamlandıktan sonra a daylar il tercihlerine göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü ve ön lisans mezunları ise KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar adaygiriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

  Bölgesel sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır.

  H) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

  Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri , sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

  Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

  İller Ek-2 sayılı tabloda gruplandırılarak her grup illerin hizalarında bölgesel sözlü sınav yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklardır.

  Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak olup, sınavlar Ek-2 sayılı listede gösterilen sınav yerindeki ilgili sınav komisyonlarınca yapılacaktır.

  İ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI

  Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.

  İ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

  Giriş(sözlü) sınavlarının yapılabilmesi için; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Merkez Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında yedi(7) bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen yedi (7) İl'de Bölgesel Sınav Komisyonları (İstanbul ilinde iki ayrı Komisyon olmak üzere), Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur.

  Giriş(sözlü) sınavları; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum illerinde oluşturulan İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca toplam 7 İl'de yapılacaktır.

  Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.

  J) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU

  4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

  d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

  Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilir. Giriş(sözlü) sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarih inde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

  K) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; giriş(sözlü) sınavına katılan adaylar KPSS puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak başarı puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

  Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

  Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra, her il için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

  Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar; KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.

  Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

  L) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

  Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde adayların sınava girdikleri Bölgesel Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

  İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

  Bölgesel sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

  M) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

  1-2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

  2- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

  Giriş (s özlü) sınav sonuçlarının Bakanlığımız resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren, giriş(sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin İş Talep Formunda il tercihinde bulundukları Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

  N) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

  Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, adayların İş Talep Formunda tercih ettikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

  Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

  Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

  O) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

  Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

  Ö) GÖREVLENDİRME

  Valilikler hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruret ve diğer sebeplerle 4/B sözleşmeli büro personelini Valilik, Kaymakamlık büroları ile il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirebilir.

  P) DİĞER HUSUSLAR

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 6 Tem 2018

  Danıştay Personel Alım İlanı

  DANIŞTAY BAŞKANLIĞI KADROLU PERSONEL ALIM İLANI

  Danıştay Başkanlığı'nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2016 KPSS (B) Grubu, (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Danıştay'ca gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonuçlarına göre 10. dereceli altı (6) Şoför kadrosuna atama yapılacaktır.

  I- BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ

  Başvurular 09/07/2018 Pazartesi günü saat: 09:00'da başlayacak olup, 16/07/2018 Pazartesi günü saat: 17:00'da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr'den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

  Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 1. GENEL ŞARTLAR

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1983 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

  c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

  ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

  2. ÖZEL ŞARTLAR

  a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  b) (E) * sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  (*) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen ve DE sürücü belgelerine sahip olan adaylar da başvurabilir.

  III- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

  a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı'nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

  b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

  c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

  d) Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi sureti veya e-devlet'ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

  e) Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,

  f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında dolduracakları fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu imzalayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

  g) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

  NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  IV- UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

  a) Uygulama sınavı:

  Merkezi Sınavda alınan puanlar esas olmak üzere ilan edilen şoför istihdam sayısının on katı kadar aday, araç başında kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına çağırılacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

  b) Sözlü sınavı:

  Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınavına çağrılacaktır. (Sözlü sınavına çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylarda sözlü sınava çağrılır.) İlgilinin sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

  c) Nihai Başarı Listesi:

  Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Değerlendirme" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40'ı, uygulama sınav puanının %40'ı ve sözlü sınav puanının %20'si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  V- ATAMA

  a) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listeleri ile birlikte duyurulacaktır.

  b) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  c) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

 • 27 Haz 2018

  İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam Adayı Alacak

  T.C.

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

  T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam adayı alınacaktır.

  Sınava Başvuru Şartları

  * Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

  * 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK'nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

  * 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

  * Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  Sınavın Tarihi ve Süresi

  * Sınav, 02 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10:15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

  * Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

  Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

  * Adaylar başvurularını, 05-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

  Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

  Adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

  Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

  Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

  * Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

  * Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

  *Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

  Sınav Konuları

  Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

  Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

  Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

  Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  * Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

  * Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

  * Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

  * 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

  * Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmi internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

  Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

  *Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

  * Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM'de (Ankara'da) inceleyebilirler.

  Sınav Ücreti ve Tahsili

  Sınava girecek adaylar 05-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 180,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM'den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.

  Diğer Hususlar

  * Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar ÖSYM-Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

  * Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

  * Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

  * Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

  *Sınavın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.

  * Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer almaktadır.

 • 19 Haz 2018

  Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 gelir uzman yardımcısı alımı

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  ATAMA YAPILACAK YERLER

  KONTENJAN

  TOPLAM

  İLİ

  İLÇESİ

  ADANA

  MERKEZ

  25

  25

  ANKARA

  MERKEZ

  170

  170

  AYDIN

  MERKEZ

  10

  25

  NAZİLLİ

  5

  SÖKE

  5

  DİDİM

  5

  BALIKESİR

  MERKEZ

  15

  20

  AYVALIK

  5

  BURSA

  MERKEZ

  50

  50

  DENİZLİ

  MERKEZ

  20

  20

  DİYARBAKIR

  MERKEZ

  15

  20

  ERGANİ

  5

  EDİRNE

  MERKEZ

  15

  20

  UZUNKÖPRÜ

  5

  ESKİŞEHİR

  MERKEZ

  20

  20

  İSTANBUL

  MERKEZ

  300

  300

  İZMİR

  MERKEZ

  75

  75

  KAHRAMANMARAŞ

  MERKEZ

  15

  25

  AFŞİN

  5

  ELBİSTAN

  5

  KAYSERİ

  MERKEZ

  25

  25

  KONYA

  MERKEZ

  25

  25

  MALATYA

  MERKEZ

  25

  25

  MANİSA

  MERKEZ

  10

  25

  SALİHLİ

  5

  SOMA

  5

  ALAŞEHİR

  5

  MERSİN

  MERKEZ

  15

  15

  MUĞLA

  MERKEZ

  5

  20

  BODRUM

  5

  FETHİYE

  5

  MARMARİS

  5

  SAKARYA

  MERKEZ

  20

  20

  SAMSUN

  MERKEZ

  20

  20

  ŞANLIURFA

  MERKEZ

  20

  20

  TRABZON

  MERKEZ

  20

  20

  ZONGULDAK

  MERKEZ

  10

  15

  EREĞLİ

  5

  Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre başvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.

  Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ

  - Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

  - Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

  III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

  - ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

  Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

  IV - SINAV BAŞVURUSU

  - Başvurular, 03 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat

  17.30'da sona erecektir.

  - Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

  V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

  - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

  - Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

  Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

  İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

  Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

  Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar

  Analizi, Ticari Hesap.

  VI - DEĞERLENDİRME

  - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

  - Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

  - Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

  - Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.

  - Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  - Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday

  belirlenir.

   

  - Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25' ine kadar yedek aday belirlenir.

  - Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

  - Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  - Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

  - Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

   

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

   

  - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

  - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

   

  VIII - DİĞER HUSUSLAR

   

  - Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il tercihinde bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  - Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

   

  - Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

  - Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  - Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  - Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

  - Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

  Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

  Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin

   

  dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim

  Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

   

  - Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

  İlan olunur.

 • 18 Haz 2018

  Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak

  T.C.

  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

  TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  GİRESUN FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

  657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL

  ALIM İLANI

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan

  KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık

  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları

  Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 6 (altı) Mühendis sözleşmeli personel alınacaktır.

  Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-1'de verilmiştir.

  I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK

  ŞARTLAR

  A) GENEL ŞARTLAR:

  İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip

  olmaları gerekmektedir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan

  ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

  değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.

  4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

  olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  5. Askerlik durumu;

  ? Askerlikle ilgisi bulunmamak.

  ? Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya

  yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet

  Memurları Kanunu'nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,

  4, 5, 6 ve 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1.

  maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

  7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 40 yaşını doldurmuş olanlar

  başvuru yapamayacaklardır.

  8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-

  KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması

  gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar

  Kurulu Kararının "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

  nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi

  tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve

  kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü

  uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

  9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip

  olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde

  getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  10. Başvurudan sonra yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasında sakınca

  görülen adaylar atanamayacaklardır.

  B) ÖZEL ŞARTLAR

  Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

  1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/yüksek lisans programı

  mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1'de verilmiştir. Başvuracak kişilerin

  başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1'de belirtilen aranan niteliklere sahip

  olması gerekmektedir.

  2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların

  müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.

  Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır.

  3. İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, ve YÖKDİL'den son beş yıl

  içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı

  puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak.

  4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak

  5. Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi

  tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.

  6. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.

  II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN

  BELGELER

  Başvurular şahsen Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (Teyyaredüzü

  Mah.Atatürk Bulvarı Giresun/Merkez) yapılacaktır.

  1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel

  Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 29.06.2018 günü mesai saati

  bitiminde sona erecektir.

  2. Başvuruda istenen Belgeler;

  ? Dilekçe

  ? Lisans diplomasını veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği

  ? Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği ile yüksek lisans/doktora

  tez kitapçığının aslı

  ? KPSS sonuç belgesi

  ? YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi

  ? Sabıka Kaydı (''Adli sicil kaydı yoktur'' ve ''Arşiv sicil kaydı yoktur'' ibareleri

  olmalıdır)

  ? Askerlik durumunu bildirir belge

  ? Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday

  olarak seçilme durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)

  ? 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

  ? Beyan (Müracaat Sırasında Doldurulup Teslim Edilecektir.)

  ? Güncel SGK Hizmet Dökümü

  3. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında

  yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan

  6(altı) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup değerlendirme tarihinden itibaren

  3 (üç) iş günü içerisinde kurum (Fındık Araştırma Enstitüsü) internet adresinden ilan edilerek

  duyurulacaktır.

  III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

  Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978

  tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav

  yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre

  içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında

  yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B) grubu KPSSP3

  puan türüne göre sıralama yapılır. Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler yedek listeye

  alınır.

  Sonuçlar başvuru yapılan Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından

  duyurulacaktır.

  KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına

  bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara, niteliklere ve belgelere

  sahip olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

  bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu

  durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu

  durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare

  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  ÖNEMLİ AÇIKLAMA

  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında " Bu şekilde istihdam

  edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile

  belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren

  bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

  hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

  Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci

  maddesinin 3. bendinde; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket

  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde

  sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu

  kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

 • 8 Haz 2018

  500 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak

  VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

  - Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

  - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 500 adet.

  - KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının;

  KPSS17, KPSSP18, KPSS22, KPSS23, KPSS27, KPSSP28, KPSS47 ve KPSS48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

  - Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

  - Giriş Sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos 2018 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.

  - Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

  - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

  - Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

  - Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

  - Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

  - 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3'üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

  - Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

  - Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

  IV - SINAV BAŞVURUSU:

  - Başvurular 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17:30'da sona erecektir.

  - Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde ki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

  20 Temmuz 2018 Cuma günü saat:17:30'a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

  V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

  - Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

  - MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

  - İKTİSAT : Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

  - HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

  - MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

  VI - DEĞERLENDİRME:

  - Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

  - Giriş Sınavında başarılı olmak için:

  a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

  b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir.

  - Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  - Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  - Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

  - Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5'in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

  - En başarılı %5'in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

  - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  VIII - DİĞER HUSUSLAR:

  - Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

  - Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden temin edilebilir.

  - Adaylar, sınav notlarını Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden öğrenebileceklerdir.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  - Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

  - Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

  - Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 • 8 Haz 2018

  Gelir İdaresi 35 Avukat Alacak

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN B İLGİLER

  Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 35 (otuz beş) avukat alınacaktır.

  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  KONTENJAN

  TOPLAM

  ANKARA

  7

  35

  ANTALYA

  1

  BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL)

  1

  HATAY

  1

  İSTANBUL

  22

  KOCAELİ

  1

  MERSİN

  1

  ŞANLIURFA

  1

  Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam kadro sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ

  - Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

  - Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimler i ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.trile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

  III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  - En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

  - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

  - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.198 3 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

  - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

  - ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

  - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

  IV - SINAV BAŞVURUSU

  - Başvurular, 19 Haziran 2018 Salı günü başlayıp 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat

  17.30'da sona erecektir.

  - Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi" ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

  - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

  - Avukatlık giriş sınavı yazılı bölümü test usulüyle gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

  ¦ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  ¦ Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

  - Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır.

  VI - DEĞERLENDİRME

  - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

  - Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

  - Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

  - Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.

  - Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  - Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Avukat kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

  - Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar h alinde ilan edilen kadronun %25'ine kadar yedek aday belirlenir.

  - Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  - Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek atanacaktır.

  - Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

  - Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

   

  - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

  - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilecektir ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

   

  VIII - DİĞER HUSUSLAR

   

  - Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde şahsen ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları

   

  ilgiliye iade edilecektir.

   

  - Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atamaya esas teşkil eden belgeleri ibraz edenler Avukatlık kadrolarına atanacaktır.

  - Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılacak ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

  - Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanacaktır.

  - Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi , cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

  - Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

  - Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  İlan olunur.

 • 8 Haz 2018

  400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacak

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere, 400 (dört yüz) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  Grup

  Puan Türü

  Fakülte/Bölüm

  Atanacak

  Yer

  Kontenjan

  Sayısı

  1. Grup

  KPSSP48

  Hukuk,

  Siyasal Bilgiler,

  İktisat,

  İşletme,

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.

  ANKARA

  300

  2. Grup

  KPSSP3

  Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

  Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

  ANKARA

  50

  3. Grup

  KPSSP12

  İstatistik

  ANKARA

  50

  Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 10 (on) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  II - SINAV TARİHİ VE YERİ

  - Giriş sınavının yazılı bölümü 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

  - Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

  III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  3. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi v eren istatistik lisans bölümü ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

  01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01. 1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

  ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

  Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

   

  IV - SINAV BAŞVURUSU

   

  - Başvurular, 10 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü saat

   

  17.30'da sona erecektir.

   

  - Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

  - Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

   

  V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

   

  - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

  - Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.

   

  1. Grup için

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar

  Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku.

  İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi.

  Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

  Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

  Yabancı Dilİngilizce.

  2. Grup için

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  Genel yetenek ve genel kültür,

  Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları (Network), Sunucu ve sistem yönetimi (Unix), Yazılım geliştirme (Java),

  Yabancı Dilİngilizce.

  3. Grup için

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

  Genel yetenek ve genel kültür,

  İstatistik Alan Bilgisi Konuları

  Yabancı Dilİngilizce.

  VI - DEĞERLENDİRME

   

  Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; tercih ettikleri grup dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

  Sözlü sın av, adayların;

   

  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

   

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

   

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

   

  Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

  Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

  Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda gruplar itibarıyla belirtilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

  Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar halinde ilan edilen kadronun % 20'sine kadar yedek aday belirlenir.

  Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

  Yedek listede yer alan adayların hakları bir yılı geçmemek üzere müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

  Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıra lamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

  Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

  Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

  Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

  VIII - DİĞER HUSUSLAR

  - Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Adayların tabloda gösterilen gruplardan sadece birisini tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

  - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  - Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen belgeleri ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklardır.

  - Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.

  Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

  Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

  Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi , cep bilgisayarı, hesapmakinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikleyasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

  Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumlulukadaylara aittir.

  Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  İlan olunur.

 • 30 May 2018

  Adli Tıp Kurumu sözleşmeli 200 personel alacak

  T.C. ADALET BAKANLIĞI

  Adli Tıp Kurumu

  Sözleşmeli Personel İstihdamı Sınav İlanı

  1)Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;

  EK-1'deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen toplamda 200 sözleşmeli pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

  2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2016 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.

  4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 tabloda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  I) Genel şartlar:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf

  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

  d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

  olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

  f) Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

  g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

  5) Başvuru yeri ve şekli:

  Başvurular Adli Tıp Kurumu'nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

  Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

  6) Başvuru tarihi:

  Başvurular 4 Haziran 2018 günü saat 10:00'da başlayıp 22 Haziran 2018 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

  7) Başvuruların değerlendirilmesi:

  Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93 veya

  KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu

  sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

  Sıralamalar pozisyon yeri ve unvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

  Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak

  duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  9) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:

  İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

  İLAN OLUNUR.

  1) Ek-1

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ( OTOPSİ )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  5

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2087

  Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

  (Bu pozisyonda görev alacak personel, Adli Tıp

  Kurumu'nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Bilecik Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Burdur Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  2

  Düzce Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Karaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  görev alacak ve atandığı yerdeki görevine

  başlamadan önce İstanbul'da bulunan Adli Tıp

   

  1

  Kars Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  Kurumu merkez teşkilatında en az iki ay süreyle

  Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.)

  Kırıkkale Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

   

  Kırklareli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Kırşehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Muş Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Osmaniye Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Sinop Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Uşak Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  10

  ÖNLİSANS

  KPSS P93

  3047

  3179

  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

  Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  5

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  5

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  5

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  3

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  3

  Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  4

  Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  TEKNİSYEN ( KİMYA )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  2

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2053

  AOcritlaSöağğretkimHiKzmureutmlelrai rAınlaınK-imAcyial TTıepkTneoklonjiissyieAnlalinğıi ve DDaallılanrdıanndamnemzuenzuonlmoalmk.ak.

   

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  TEKNİSYEN ( ATÖLYE )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  3

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2051

  2023

  2111

  OKrutrauömğruet'inmdaKuörluümmlaurınaıyneİnneşsaiatveTeoktnooplosjiisiişAlelamlevreinde

  gDöalrlaervı vaelayacaAkvaepaTteaknndoılğoıjisyieArldaenkı -igAhöşraepv iYnaepı(bDaoşğlarammaadcaılınk)öDnacleındİastnamnbezuul'ndoal mbuaklunan Adli Tıp

  hOirztamöeğtreitçimi eKğuitriumelatraınbıni tEuletkutlraikc-aEkletkırtr.)onik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

  Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

   

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  2

  MÜHENDİS ( MAKİNA )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  8

  LİSANS

  KPSS P3

  4639

  4629

  Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

  Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

   

  MÜHENDİS ( İNŞAAT )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  3

  LİSANS

  KPSS P3

  4669

  İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

   

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  MÜHENDİS ( FİZİK )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  7

  LİSANS

  KPSS P3

  4549

  Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

   

  DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ( KİMYAGER )

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  LİSANS

  KPSS P3

  4559

  Kimya lisans programından mezun olmak.

   

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  3

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  DESTEK PERSONELİ ( HİZMETLİ )

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  7

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2001

  Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  4

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  2

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  3

  Yozgat Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  DESTEK PERSONELİ ( ŞOFÖR )

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  ORTAÖĞRETİM

  KPSS P94

  2001

  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

  E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01

  Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  BİYOLOG

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  LİSANS

  KPSS P3

  4571

  Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

   

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  POZİSYON

  GÖREV YERİ

  POZİSYON

  SAYISI

  ÖĞRENİM ŞARTI

  KPSS PUAN TÜRÜ

  KPSS NİTELİK KODLARI

  NİTELİKLER

  ÖZEL ŞARTLAR

  LABORANT

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  3

  ÖNLİSANS

  KPSS P93

  3023

  Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi

  Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

   

  Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı

  1

  Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

  2

  Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  1

  HEMŞİRE

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  2

  LİSANS

  KPSS P3

  4605

  Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık OMretmaöuğrlrueğtiuml iKsaunrusmplraorgınraınmAıncdilaTnıpmAelzaunnı voelmDakll.arı veya

   

  İNFAZ VE KORUMA MEMURU

  Adli Tıp Kurumu (Taşra - İstanbul )

  6

  ORTAÖĞRETİM

  KKPPSSSSPP9944

  22008071

  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

  a) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, b) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

  (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

 • 22 May 2018

  Adalet Bakanlığı 1344 sözleşmeli icra katibi alacak

  İ L A N

  Adalet Bakanlığından

  Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınav birimi olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra katibi alınacaktır.

  1-) Genel Şartlar

  İcra katipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

  c) Merkezi sınavda (KPSS-2016'da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

  d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  g)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

  i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

  şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

  Adaylar 21 Mayıs 2018 - 11 Haziran 2018 tarihleri arasında;

  a) İcra katipliği sınavı başvuru formu,

  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

  c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

  d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınav birimi olarak belirlenen ilgili adalet komisyon başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

  Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Adaylar, icra katipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

  3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

  Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

  4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

  Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

  Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

  Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

  5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

  Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç18 Temmuz 2018 Çarşambagününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

  Sözlü sınav, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

  6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

  Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar;

  a)6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

  b) Mal Bildirimi Formu,

  c)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

  d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

  sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

  7-) Sözlü Sınav Konuları

  Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

  8-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

  Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

  Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

  9-) Atamaların Yapılması

  Bakanlık tarafından, sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

  10-) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

 • 22 May 2018

  Cezaevlerine 7 bin 467 personel alınacak

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

  7467 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN

  PERSONEL ALIMI SINAV İLANI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114'üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 personel alımı yapılacaktır.

  Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Ek-2'de gösterilen 69 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezini) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir. Adayların yerleşmek istediği her komisyon için puan sıralaması, boy-kilo ölçümü, sözlü sınav vb. işlemler ayrı ayrı yapılacak olup adayların bu hususu göz önüne alarak tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.

  2. Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2016) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

  -Sözleşmeli infaz ve koruma memuru ve destek personeli (şoför) için on katı (on katı infaz ve koruma memuru adayı bayan ve erkek için ayrı ayrı ) aday,

  -Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı ) aday,

  -Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) için ise yirmi katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

  3. Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

  4. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

   

  I. Genel Şartlar:

  a) Türk Vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

  e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

  g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

  Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

  II. Özel şartlar:

  A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,

  d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

  B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

  Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

  C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak,

  D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

  E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

  F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

  gerekmektedir.

   

  5. Başvuru tarihi :

  Başvurular 21/05/2018 günü başlayıp, 11/06/2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  6. Başvuru yeri ve şekli:

  Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun (sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine)ivedi gönderilecektir.

  Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

  (Örneğin; adaylar infaz ve koruma memuru unvanı için sadece bir yere başvuru yapabilecektir. Yine aynı aday gerekli şartları taşıması halinde dahi büro personeli (cezaevi katipliği) veya diğer bir unvan için de aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.)

  Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

   

  7. Sınav yeri:

  EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

  (Sınav merkezleridir).

  8. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

  Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 27/06/2018 tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  9. Boy kilo ölçümü:

  İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere29/06/2018 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.

  10. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:

  03/07/2018 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

  11. Şoförler için uygulama sınav tarihi:

  06/07/2018 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

  Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

  Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 16/07/2018 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 23/07/2018 tarihine kadar sınav merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

  13. Sözlü sınav tarihi:

  Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 10/09/2018 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

  14. Sınav şekli:

  Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

  15. Sözlü sınav konuları:

  a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

  c) Genel kültür (20 puan),

  d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

  konularından oluşmaktadır.

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

  Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

  Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

  16. Nihai Başarı Listesi:

  Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

  17. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

   

  18. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

  19. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  20. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden;söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

 • 22 May 2018

  Adalet Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alınacak

  T.C. ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile BAKANLIĞIMIZIN MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

  Başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; avukat, diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), destek personeli (hizmetli), psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için ilan edilen pozisyonun 5 katı, destek personeli (şoför) pozisyonları için ilan edilen pozisyonun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

  KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

  I) Genel Şartlar:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

  c) Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

  II) Özel Şartlar:

  A- Avukat:

  a) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

  b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  B- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

  İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

  C- Destek Personeli (Şoför):

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

  D- Destek Personeli (Hizmetli):

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  Psikolog:

  Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

  Sosyal Çalışmacı:

  Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

  III) Başvuruda İstenecek Belgeler:

  1-Başvuru Formu (Bu ilanda belirtilen pozisyonlara yapilan başvurular için sadece ekte yer alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

  2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti başvuru yapılacak Komisyon tarafından onaylanacaktır.)

  3- 2016-KPSS sonuç belgesi,

  4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

  5- Fotoğraflı özgeçmiş (Elle yazılmış ve imzalanmış),

  Ayrıca;

  Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

  Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi, (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

  IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

  Başvurular 21/05/2018 Pazartesi günü başlayıp, 30/05/2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  Başvuruların ekte belirtilen Adalet Komisyonu Başkanlıklarına istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, kargo ve faks yolu ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  Adaylar; bu ilanda belirtilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

  V) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:

  Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

  VI) Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli ve Konuları:

  Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

  Genel kültür 20,

  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

  puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

  Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak ayrıca yapılacaktır.

  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

  VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

  Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

  Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

  ÖNEMLİ NOT:

  Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sayfasında ilan yoluyla yapılacaktır.

  Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

 • 22 May 2018

  Adalet Bakanlığı 5 bin 493 sözleşmeli personel alacak

  T.C. ADALET BAKANLIĞI

  Personel Genel Müdürlüğü

  Sözleşmeli (657 sk.4/B)

  Personel İstihdamı Sınav İlanı

  1) Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere;

  EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4771sözleşmeli zabıt katibi (EK-1/A), 527 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 27 sözleşmeli şoför (EK-1/C), 99 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D) ve 69 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) olmak üzere toplam 5493 personel alınacaktır.

  2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  I) Genel Şartlar:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

  g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

   

  II) Özel Şartlar:

  A- Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

  a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

   

  b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

   

  c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

  Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

   

  B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  C- Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  D - Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  E- Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

  3) Başvuru için gerekli belgeler:

  a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),

  b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

  d) Zabıt katibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  e) Şoför unvanı için; Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

  f) Aşçı unvanları için; Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği aşçılık kurslarından mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşa ilişkin sertifika veya diplomaların aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  g) Teknisyen unvanları için; başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  h) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

  ı) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

  4) Başvuru yeri ve şekli:

  Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde;

  adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

   

   

  Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde;

  adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek sınav kayıt formu ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilerek tamamlanacaktır.

  Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Adaylar EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlar ile sözleşmeli icra katipliği pozisyonlarından sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir.Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. AncakAdalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

  İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birinde istihdam edilebileceklerdir.

  5) Başvuru tarihi:

  Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  6) Sınav yeri:

  Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

  7) Zabıt katipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

  Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınavı yapacak olan adalet komisyonunda ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  8) Zabıt katibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

  9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

  A- Zabıt katibi unvanı için;

  Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

  B- Mübaşir ve Şoför unvanı için;

  Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

  C-Teknisyen ve aşçı unvanı için;

  Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

  Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliyeinternet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

  10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  11) Sözlü sınav konuları:

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

  a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

  c) Genel kültür (20 puan),

  d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

  1) Zabıt katipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

  2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

  3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

  12) Nihai Başarı Listesi:

  Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

  13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

  14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  15) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

YÜKSELİŞYAYINLARI


Genel Kültür - Genel Yetenek Seti

Alan Bilgisi Kitapları Seti

Alan Bilgisi 10 Çözümlü Deneme Seti