• Bizi Arayın
  0(312) 434 04 27

 • Bize Yazın
  bilgi@yukseliskariyer.com.tr

YÜKSELİŞ KARİYER REHBERLİĞİ

2002’den bu yana Ankara’da kurum bünyesinde yer alan kaliteli eğitim vermeyi ilke edinen, profesyonel, tecrübe sahibi olan dinamik ve güçlü kadrosuyla birlikte KPSS A (KPSS Alan), Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, Eğitim Bilimleri, İcra Müdür ve Müdür yardımcılığı, Kaymakamlık, KPSS B, DGS, ALES ve Kurum sınavlarına yönelik kaliteli eğitim veren KPSS kursudur.

KURSLARIMIZ


Deneyimli ve dinamik kadrosu ile sınav müfredatına uygun, değişiklikleri sizler adına takip eden Yükseliş Kariyer Rehberliği ailesi olarak siz memur ve hâkim adaylarına sunmuş olduğumuz KPSS A, Adli ve İdari Yargı Hâkimliği, KPSS B, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı ve kamu kurum sınavlarına hazırlık programlarımız ile ilgili detaylı bilgiler buradan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİMKADROMUZ • 20 Mar 2018

  Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel Alım İlanı

  T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

  SEÇME SINAVI İLANI

  "5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun" ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

  Alımı planlanan toplam 8 uzman personel; Hukuk Müşavirliği, Bilgi Teknolojileri Yöneticiliği ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği pozisyonları başta olmak üzere Birimin ihtiyacına yönelik belirlenecek diğer uzman pozisyonlarında görevlendirilecektir.

  SEÇME SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak, c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mimarlık, veteriner ve iletişim fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik, bilgi ve belge yönetimi, biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

  d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

  SEÇME SINAVI ESASLARI

  Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, Birimin insan kaynakları planlamasına uyan adaylar, tek aşamalı olarak yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilir.

  Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan soru sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür. - Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri, - AB Mali işbirliği süreci (programlar, bileşenler vs.), - Genel AB kültürü, (yapılar, kurumlar, güncel gelişmeler vs. ) - Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular, - Genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik sorular, - Muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular. Komisyon tarafından başarılı bulunan adayların listesi, Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulacaktır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

  TERCİH NİTELİKLERİ:

  ? Hukuk Müşaviri Pozisyonu için:

  - Avukatlık ruhsatına sahip olmak tercih sebebidir.

  ? Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Pozisyonu için:

  - MS Windows İşletim Sistemlerine (Microsoft Server 2008, 2012, 2016, Windows 10 vb.) hakim olmak tercih sebebidir. - Bilgisayar Ağları ve Yapıları konularında tecrübeli olmak tercih sebebidir. - Active Directory, Network ve Ağ Güvenliği konularında tecrübeli olmak tercih sebebidir.

  ? İnsan Kaynakları Yöneticisi Pozisyonu için:

  - Kamu kurumlarında insan kaynakları ve/veya idari işler bölümlerinde çalışmış olmak tercih sebebidir. - E-bys kullanımında tecrübeli olmak tercih sebebidir.

  ? Diğer Uzman Pozisyonları için :

  - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları (IPA) kapsamında finansmanı sağlanan projelerde ihale süreçleri ve/veya sözleşme yönetimi ve/veya ödeme/raporlama/muhasebe konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 27.04.2018 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir. İş Talep Formunda, "geçici görevli olarak" veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle "hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle" çalışma seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunludur.

  Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek Ankara

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları "İş Talep Formu" ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir: a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belge, b) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi, c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, d) Nüfus Cüzdanı. e) A4 boyutunu geçmeyecek kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş Bu belgelerin fotokopileri, asıllarıyla birlikte ibraz edilmeleri durumunda, Birim tarafından tasdik edilebilir.

 • 19 Mar 2018

  İçişleri Bakanlığı 30 Sözleşmeli Avukat Alacak

  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen toplam 30 adet tam zamanlı sözleşmeli “Avukat” pozisyonlarına tam zamanlı personel alımı yapılacaktır.

  A) 4/B SÖZLEŞMELİ “AVUKAT” POZİSYONLARI DAĞILIM TABLOSU

  BİRİM ADI                      657 4/B MADDESİNE GÖRE
  SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI YEDEK SAYISI
  BAKANLIK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 15 8
  ADANA VALİLİĞİ 1 1
  ADIYAMAN VALİLİĞİ 1 1
  AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ  1 1
  ANKARA VALİLİĞİ 1 1
  BİTLİS VALİLİĞİ  1 1
  ÇANAKKALE VALİLİĞİ 1 1
  HAKKARİ VALİLİĞİ 1 1
  KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ 1 1
  KARS VALİLİĞİ 1 1
  MUŞ VALİLİĞİ 1 1
  SAKARYA VALİLİĞİ 1 1
  SİİRT VALİLİĞİ 1 1
  ŞANLIURFA VALİLİĞİ  1 1
  ŞIRNAK VALİLİĞİ 1 1
  TRABZON VALİLİĞİ 1 1
  TOPLAM 30 23

  C) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, 2- Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 3- ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak (150 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınacaktır), 4- Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak, 5-Sözleşmeli çalışacak avukat ile avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füru tarafından kurumla sözleşme imzalamadığı tarih itibariyle kurum aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekileceklerine ve sözleşme süresi boyunca vekil sıfatıyla dava takip etmeyeceklerini yazılı olarak beyan etmek, 6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Avukat pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

  Ç) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2018 yılı Avukat Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 02-06 Nisan 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlar; elektronik ortamda İş Talep Formunun doldurulması suretiyle yapılacak olup, adayların başvuru aşamasında onaylı diplomalarını, avukatlık ruhsatnamelerini , daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Avukat pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adaylar ınaynı zamanda hizmet belgelerini taratarak modüle yüklemeleri zorunludur. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler. 3- Adaylar ilanda yer alan illerden sadece biri için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla İle müracaat eden adayların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 4- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” butonuna bastıklarında ekrana “Tamam” ve “İptal” butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar “Tamam” butonuna basacaklardır. “Tamam” butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 06 Nisan 2018 tarihi saat: 17:00’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir. 5- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir. 6- KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için il bazlı hazırlanan giriş(sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 10 Nisan 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 7- KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı il bazlı ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 10-11 Nisan 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile yapılabilecektir. 11 Nisan 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 8- İtiraz üzerine sınav komisyonunca yapılan inceleme sonucuna göre; KPSSP3 başarı puan sıralaması dikkate alınarak ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Söz konusu sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait kesin sonuç listeleri Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı oluşturularak 17 Nisan 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Konu ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 9- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri Bakanlığımız resmi internet sitesinde duyurulacak tarih ve saatler arasında Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir. a) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı, b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), c) Üç adet vesikalık fotoğraf, ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, d) Özgeçmiş, e) Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği. f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Avukat pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı Hizmet Belgesi, g) Taahhütname (Aday tarafından imzalı Bakanlığımız aleyhine dava takip etmeme taahhütnamesi), Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylar, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Bakanlığımız (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünden temin edebilecekleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurup, imzalayıp, resim yapıştırılmış 2 nüsha olarak teslim etmek zorundadırlar. 10- İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar giriş(sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 11- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar giriş(sözlü) sınavına çağrılacaktır. Giriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 12- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 13- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

  D) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

  E) SINAV YERİ Giriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

  F) SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI Giriş(sözlü) sınavı; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku ve 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 

  G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş(70) olması şarttır. Giriş(sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı oluşturulacak kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı olmak üzere, il bazlı kesinleşmiş asil veyedek başarı listeleri oluşturularak, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sınav komisyonunca verilen kararlar kesin olup, ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

  Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI KPSSP(3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için il bazlı yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yine ilanda belirtilen sayıda yedek aday Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP(3) puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

 • 15 Mar 2018

  ÖSYM SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

  T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

  SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2018-2)

  Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (5) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

  Giriş sınavı sözlü usulü ile 10/04/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

  BÖLÜM

  KONTENJAN

  YABANCI DİL

  DÜZEYİ

  İstatistik

  1

  İngilizce

  A

  İngilizce Öğretmenliği

  İngiliz Dili ve Edebiyatı

  Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) İngiliz Dil Bilimi

  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

  İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

  1

  İngilizce

  A

  4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

  3

  İngilizce

  C

  I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  A) GENEL ŞARTLAR:

  a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

  b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

  c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

  d) Başkanlığımız Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak.

  B) ÖZEL ŞARTLAR:

  a) Türk Vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

  ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye

  hak kazanan adaylar için)

  II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:

  a) Adaylar "Başvuru Formu" nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.

  b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;

  1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya

  Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça

  onaylanacaktır.)

  2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,

  3. T.C. kimlik numarası beyanı,

  4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

  5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

  7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi iseniz belge,(yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)

  8. Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dahilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin taahhüt beyanı.

  III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

  Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 30/03/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40'ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60' ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.

  IV- SINAV KONULARI:

  Sözlü sınav adayların;

  a) Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Cevaplar (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekir.

  V- SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

  Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl olarak kazananların listesi belirlenir. Başkanlığımız ihtiyaç ve gerekli görmesi halinde yedek liste belirleyebilir.

  Yedek listede yer alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.

  Sınav sonucu, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektirAyrıca tebligat yapılmaz.

  Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz

  edilebilir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

  VI- ÇALIŞMA ŞEKLİ

  İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

  Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

   

 • 7 Mar 2018

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

  GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

  1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde görevlendirilmek üzere; Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Her bölüm için KPSS puanı başarı sırasına göre 10 katı kadar aday yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

  Sıra No

  Bölüm

  Birim

  Kontenjan Sayısı

  KPSS Puan Türü

  1

  Hukuk

  Gümrük Birimleri

  3

  KPSSP4

  2

  İktisat

  Gümrük Birimleri

  4

  KPSSP14

  3

  İstatistik

  Gümrük Birimleri

  1

  KPSSP12

  4

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  Gümrük Birimleri

  1

  KPSSP18

  5

  Hukuk

  Ticaret Birimleri

  3

  KPSSP4

  6

  İktisat

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP14

  7

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP29

  8

  İstatistik

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP12

  9

  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP18

  10

  Bilgisayar Mühendisi

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP3

  11

  Elektrik ve Elektronik Mühendisi

  Ticaret Birimleri

  1

  KPSSP3

  12

  Bilgisayar Mühendisi

  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

  2

  KPSSP3

  TOPLAM

  20

   

  2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

  b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında taratarak müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

  c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

  ç) Son başvuru tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS'den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

  d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

  e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

  3 - Sınav konuları:

  Yazılı Sınav Konuları:

  a) Adayın mezun olduğu bölüme ilişkin alan bilgisi (Hukuk, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Bilgisayar Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi)

  b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)

  Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35'tir.

  Sözlü Sınav Konuları:

  Sözlü sınav, adayların;

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir.

  4 - Değerlendirme yöntemi:

  Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

  5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

  Sınav başvuruları 12.03.2018-23.03.2018 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) gerçekleştirilecek olup, adaylar gümrük, ticaret ya da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

  6 - Sınav giriş belgeleri:

  Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 16.04.2018-20.04.2018 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı'ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

  7 - Sınav tarihi ve yeri:

  Yazılı sınav 21.04.2018 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

  8 - Diğer Hususlar:

  Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

YÜKSELİŞYAYINLARI


Genel Kültür - Genel Yetenek Seti

Alan Bilgisi Kitapları Seti

Alan Bilgisi 10 Çözümlü Deneme Seti